partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 12 czerwca 2018r.

OPINIA nr ZR 87

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Czy każdy projekt przebudowy zabytkowego budynku powinien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz
geotechniczne warunki posadawiania?


W odpowiedzi przedstawiamy nasze stanowisko:

 

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z późniejszymi zmianami:

art. 34 ust. 3 Projekt budowlany powinien zawierać:
      Pkt 4) w zależności od potrzeb, czynniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.


Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
:

§ 4 ust. 3 trzecia kategoria geotechniczna, która obejmuje:
   h) obiekty zabytkowe i monumentalne.

§ 4 ust. 4 kategorią geotechniczną całego obiektu lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.


Opinia:


Przepis § 4 ust. 3 pkt 3 (lit. h) rozporządzenia w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych zalicza do trzeciej kategorii geotechnicznej obiekty zabytkowe i monumentalne. Użycie w omawianym przepisie spójnika „i” oznacza, że wymienione warunki powinny zachodzić łącznie, tak więc przepis ten odnosi się do monumentalnych obiektów zabytkowych. W innym przypadku ustawodawca osobno wymieniłby obiekty monumentalne, a osobno obiekty zabytkowe, bez względu na ich wielkość.

Jednocześnie § 4 ust. 4 ww. rozporządzenia stanowi, że kategorię geotechniczną obiektu lub jego części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu, których zakres uzgadnia z wykonawcą specjalistycznych robót geotechnicznych.

To od projektanta, zgodnie z ww. paragrafem oraz art. 34 ust. 3 pkt 4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zależy określenie, czy projekt budowlany winien zawierać wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadawiania obiektu budowlanego.

Opinia powyższa jest zgodna ze stanowiskiem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2013 r., znak: BP-4s-024/2013 Nr 943.

(WD)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii