partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 27 kwietnia 2018r.

OPINIA nr ZR 76

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Zwracam się do Państwa z prośbą o interpretację zapisu dotyczącego konieczności wykonania ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji budynku zawartego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z par. 206 pkt. 2 - Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego.

W związku z przebudową istniejących otworów okiennych (2 sztuki) na elewacji budynku polegającą jedynie na wyburzeniu parapetów przy zachowaniu istniejących nadproży i szerokości otworów okiennych oraz z montażem okien połaciowych (7 sztuk) pomiędzy istniejącymi krokwiami (bez naruszenia konstrukcji dachu), Starostwo domaga się załączenia ekspertyzy technicznej wymienionej w par. 206.pkt.2 WT. Czy jest zasadne takie żądanie w przypadku, gdy nie są naruszane żadne elementy konstrukcyjne budynku?


W odpowiedzi przedstawiamy nasze stanowisko:

Stan prawny:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.Opinia:

  1. W świetle obowiązujących przepisów Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (§ 206 pkt 2) „Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem podłoża” - do projektu budowlanego należy dołączyć ekspertyzę techniczną obiektu, w którym planuje się wykonywanie robót budowlanych.
  2. W przypadku, gdy zakres robót budowlanych cechuje się niewielką ingerencją w strukturę budynku a taki przedstawiono przypadek – należy opracować ekspertyzę/opinię, z której wynikać będzie iż planowane roboty nie będą miały negatywnego wpływu na stan konstrukcji i elementy budynku.

(E.K.)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii