partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 08 kwietnia 2018r.

OPINIA nr ZR 75

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Czy brak zapisów i oznaczeń spadków na rysunku rzutu garażu podziemnego wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym można uznać za błąd projektowy ?
W załączeniu wysyłam rzut garażu. Budynek został zrealizowanym w 2017r.
Wykonawca wykonał spadki do odwodnienia liniowego tylko na jezdni, na powierzchni stanowisk postojowych posadzka nie ma spadków . Wykonawca na etapie realizacji nie zwrócił się do projektanta z zapytaniem w jaki sposób należy wykonać posadzkę, obecnie użytkownik garażu kwestionuje poprawność wykonania.


W odpowiedzi przedstawiamy nasze stanowisko:

Stan prawny:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Rozdział 10

Garaże dla samochodów osobowych

§ 107. [Posadzka w garażu]
1. Posadzka w garażu powinna mieć spadki do wewnętrznego lub zewnętrznego wpustu kanalizacyjnego.Opinia:

Zapisy Rozporządzenia nie precyzują minimalnego zakresu w jakim muszą być zapewnione spadki posadzki w garażu. Z doświadczenia projektowego wynika, że spadki wykonane na całej powierzchni garażu nie są konieczne a generują stosunkowo duże, niepotrzebne koszty materiałowe i wykonawcze : niewielka ilość wody, która pojawia się na stanowiskach postojowych z topniejącego ściegu czy też padającego deszczu, zanim dopłynie po posadzce w spadku do korytka usytuowanego w osi dojazdu – wyparowuje.
W związku z tym za rozsądne i celowe uważamy wykonanie spadków posadzki np. w metrowym pasie wzdłuż korytek ściekowych.
Decyzja co do zakresu spadków leży w kompetencjach projektanta obiektu. W analizowanej sytuacji spadki zostały wykonane w obrębie jezdni, z pominięciem stanowisk postojowych. Takie rozwiązanie ZR uważa za całkowicie poprawne.

(M.B.)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii