partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 04 kwietnia 2018r.

OPINIA nr ZR 74

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Proszę o informację czy można, przy tak sformułowanych w przedmiotowym MPZP zapisach, przekraczać okapami nieprzekraczalnej linii zabudowy czy nie? Czy dotyczy to wyłącznie ścian jak sformułowano to w załączonych
pismach?
W MPZP Sidzina Północ zapisano następującą definicję:
§6 ust.2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy, uzupełnione są następującymi elementami ustaleń na rysunku planu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy – rozumie się przez to, wyznaczone na rysunku planu linie, poza którymi nie można sytuować budynku w planie zagospodarowania działki lub terenu;
W MPZP nie ma zapisów dotyczących kwestii możliwości przekraczania tej linii okapami. Nie zostało to zdefiniowane.


W odpowiedzi przedstawiamy nasze stanowisko:

Stan prawny:

MPZP Sidzina – Północ Uchwała RMK z dnia 30 sierpnia 2006r. Rozdział I przepisy ogólne

Opinia:

W świetle obowiązującego MPZP Sidzina – Północ (§6 ust.2 pkt 1 Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy) zapisano definicję nieprzekraczalnej linii zabudowy: „nieprzekraczalne linie zabudowy – rozumie się przez to, wyznaczone na rysunku planu linie, poza którymi nie można sytuować budynku w planie zagospodarowania działki lub terenu.”
Ustalenia planu MPZP Sidzina – Północ w Rozdziale I nie odnoszą się do kwestii czy pod pojęciem „sytuowanie budynku” należy rozumieć lokalizowanie ścian budynku czy też elementów wysuniętych poza lico ścian takich jak: okapy.
Zatem plan ten nie ujednoznacznia tych zapisów ale również nie wprowadza zakazu wysuwania okapów poza wyznaczoną linię zabudowy. Jeżeli nie zachodzą inne przesłanki wynikające ze szczegółowych zapisów planu lub przepisów odrębnych, elementy takie jak okapy, gzymsy i balkony mogą wykraczać przed linię zabudowy, gdyż nie są elementami stanowiącymi ścianę obiektu i jako takie nie naruszają wyznaczonej linii w terenie, odnoszącej się do linii ściany określającej gabaryt budynku.
Analogicznie należy rozpatrywać problem w przypadku wyznaczonej obowiązującej linii zabudowy.

(W.D.)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii