partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 03 kwietnia 2017r.

OPINIA nr ZR 48

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

W nawiązaniu do spotkania z Zastępcą Dyrektora Wydziału  Architektury i Urbanistyki UMK arch. Dorotą Zauchą-Rybką chciałbym poprosić o interpretację co ustawodawca miał na myśli dodając do art. 29 ust. 1 pkt 27 słowo instalacji klimatyzacyjnych.
Czy obejmuje zakresem instalację wentylacji lub wentylacji z klimatyzacją lub klimatyzatora lub wszystko razem?

 

W odpowiedzi przedstawiamy nasze stanowisko:

Stan prawny:

Zamiany do ustawy prawo budowlane wprowadzone zostały ustawą z dnia 30 grudnia 2016 o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Zmiany te obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

Art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane:
Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: (…) Instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych wewnątrz użytkowanego budynku.

Słownik PWN:
Instalacja: zespół przewodów i urządzeń doprowadzających elektryczność, gaz, wodę itp. do jakichś obiektów lub pomieszczeń. 

Opinia:

Zgodnie z cytowanym artykułem ustawy dla wykonania wybranych instalacji (elektroenergetycznych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych) nie jest potrzebne uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowa taka, na podstawie art. 30 ust. 1 w/w ustawy nie jest także objęta obowiązkiem zgłoszenia.

Zwolnieniem objęte są tylko instalacje wymienione w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy. Budowa innych instalacji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z tym budowa instalacji wentylacji lub wentylacji z klimatyzacją (jako służącej do transportu i obróbki powietrza) wymaga sporządzenia projektu budowlanego i uzyskania pozwolenia na budowę.

Montaż klimatyzatora natomiast, jako jednego z elementów instalacji klimatyzacyjnej, nie wymaga ani pozwolenia na budowę ani też zgłoszenia.

Zwrócić należy uwagę, że zwolnienie to dotyczy tylko tych instalacji (elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, klimatyzacyjnych i telekomunikacyjnych), które budowane będą wewnątrz użytkowanego, budynku. Przez budynek użytkowany rozumieć należy taki, którego budowę zakończono i spełniono wymogi ustawowe umożliwiające jego użytkowanie.

Także wykonanie instalacji o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 27 ustawy wewnątrz budynków objętych ochroną konserwatorską (czyli wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków) wymaga, z uwagi na zapisy art. 29 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy uzyskania pozwolenia na budowę.

(J.W.)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii