partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 7. marca 2017
Aktualizacja 31. grudnia 2018

OPINIA nr ZR 47

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

1. proszę o opinię czy przedstawione usytuowanie budynku względem granicy działki 235/7 jest zgodne z par. 12 warunków technicznych?

(…) jak interpretować zwrot "ściana budynku zwrócona w kierunku granicy działki".

 

Stan prawny:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi aktualizacjami).

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej ,Rozdział 1. Usytuowanie  budynku

§ 12.1. Jeżeli z przepisów par.13,19,23,36,40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
1)     4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z  oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,
2)     3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez  okien i drzwi w stronę tej granicy

 

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoje stanowisko:

Cytowany paragraf warunków technicznych nie definiuje pojęcia  ,,ściany zwróconej w stronę granicy”.

W ścianie  równoległej  do granicy   otwory okienne i drzwiowe   są w stałej relacji  do granicy, niezależnie od  tego, w którym konkretnie miejscu tej ściany  zostaną  zaprojektowane. Projektując ścianę równoległą do granicy , posiadającą  otwory okienne lub drzwiowe , wiemy, że nie możemy   lokalizować tej ściany  bliżej niż cztery metry od tejże granicy. Wówczas żaden otwór nie będzie bliżej granicy niż cztery metry.

W ścianie usytuowanej skośnie w stosunku do granicy wydaje się logiczne  mierzenie odległości od granicy konkretnych, zaprojektowanych w tej ścianie otworów. W przeciwnym razie każda ściana skośna będzie ,,gorzej traktowana” od ściany równoległej do granicy:  ściana skośna , jako ,,zwrócona w stronę granicy” , zbliżona  na trzy metry do niej, wykluczy się na całej długości  z możliwości posiadania okien– okien  oddalonych nawet dużo dalej  niż  cztery metry od tejże granicy .

Reasumując:  można domniemywać, że określenie ,,ściana zwrócona w stronę granicy” odnosi się do ściany równoległej do granicy a nie do ścian usytuowanych skośnie.

 

Na załączonym projekcie zagospodarowania wschodnia, pełna  ściana budynku,  zaprojektowana została zdaniem Zespołu Rzeczoznawców zgodnie z § 12 WT.  zlokalizowana jest  w minimalnej odległości  3,4 m od  granicy działki, zaś  najbliższy zaprojektowany w niej otwór – wprawdzie nie zwymiarowany – z pewnością nie jest usytuowany bliżej niż dozwolone cztery metry od tej granicy.

 

(MB, MB)

 
arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii