partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 21 listopada 2016

OPINIA nr ZR 43

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Dotyczy:

 

Drogi pożarowej w  przy pensjonacie Boży Dar w Krynicy.

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA prezentuje swoją opinię:

 

Opinia:


Tematem opracowania projektu w Krynicy zgodnie z zapisem w tabelce jest:

Przebudowa, rozbudowa murów oporowych oraz głównego wejścia do budynku dz. Nr 512, obręb Krynica-Zdrój, gmina Krynica-Zdrój

Zgodnie z zapisem w §3.2, rozporządzenia  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej [1]


2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o którym mowa w ust.1, uzgodnienie jest wymagane.


W pierwszej kolejności należy stwierdzić, przy tak sformułowanym temacie opracowania, wątpliwym jest obowiązek projektowania drogi pożarowej do obiektu istniejącego, w którego wnętrza projektant nie ingeruje.


Drogę pożarową zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych [3]  projektuje się dla budynków określanych w rozporządzeniu jako ZLI, ZLII, ZLIII, ZLIV, PM, IN.

Wyjątkiem od tej reguły jest konieczność zapewnienia drogi do obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczonego do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób.


Żaden z wyżej wymienionych przypadków w przywołanym temacie - nie występuje.


W tym miejscu zaznaczyć trzeba, że jeżeli droga pożarowa jest jednak konieczna do doprojektowania, dla obiektu, to  jest to związane z „dołożeniem” dodatkowych, ponadnormatywnych zabezpieczeń w budynku.

Budynki, które powstały w oparciu o przepisy z lat poprzednich nie wymagają w pełni dostosowywania do obecnie obowiązujących. W przypadku zastrzeżeń co do bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie, przy ocenie stopnia zagrożenia, korzysta się z rozporządzenia [2],  w sprawie ochrony ppoż. budynków w którym, w §16.1 określono kiedy budynek stanowi zagrożenie dla użytkowników.

 

(I.P.)


Podstawa prawna:

[1] Dz. U. 2015.2117 – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony pożarowej

[2] Dz. U. 719.109 – rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

[3] Dz. U. 2009.124.1030 - rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie  przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

 


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii