partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Zespół Rzeczoznawców przedstawia swoją opinię

Czytaj więcej:

Niniejszy dokument nie stanowi oficjalnej wykładni przepisów prawa i nie może być stosowany jako podstawa prawna do rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach. Opinie i propozycje zawarte w stanowiskach Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP należy traktować jako materiał pomocniczy.


Kraków, 17. listopada 2016
Aktualizacja 31. grudnia 2018

OPINIA nr ZR 41

Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść zapytania:

Czy jest możliwość zabudowy w odległości 3m od granicy z działką budowlaną ściany z oknem w kierunku granicy?

Jeśli nie, to jak  wytłumaczyć powszechna zgodę w Starostwach na pustaki szklane "luksfery" w  ścianie w odległości 3m od granicy ?Czym różni się "luksfer" od okna  przeciwpożarowego,   zakładając że  oba rozwiązania mają wymaganą klasę odporności ogniowej EI30? (…)  Paragraf 12  mówi o "otworach okiennych" a nie o oknach,  a w otworze okiennym może być okno ale też mogą być luksfery. Wiec i luksfery powinny być zakazane a tak nie jest.
 

Zespół Rzeczoznawców przy Radzie MPOIA prezentuje swoją opinię:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późniejszymi aktualizacjami).

Dział II. Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej ,Rozdział 1. Usytuowanie  budynku

  • 12.1. Jeżeli z przepisów par.13,19,23,36,40, 60 i 271-273 lub przepisów odrębnych określających dopuszczalne odległości niektórych budowli od budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:

1)     4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z  oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,

2)     3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez  okien i drzwi w stronę tej granicy.

Dział VI. Bezpieczeństwo pożarowe  , Rozdział 3. Strefy pożarowe i oddzielenia przeciwpożarowe

 § 232.6. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego dopuszcza się wypełnienie otworów materiałem przepuszczającym światło, takim jak luksfery, cegła szklana lub inne przeszklenie, jeżeli powierzchnia wypełnionych otworów nie przekracza 10% tej ściany (…)

 

Opinia:

Pierwsza z  cytowanych regulacji dotyczy sytuowania budynku na działce , zmieniony przepis reguluje odległości budynku usytuowanego na działce budowlanej  od  granicy tej działki ( nie jak poprzednio od granicy z działką budowlaną) , druga  regulacja  dotyczy problematyki bezpieczeństwa pożarowego, reguluje warunki jakim odpowiadać ma ściana oddzielenia pożarowego.

Paragraf 232 regulujący kwestie ściany oddzielenia pożarowego  nie został wymieniony w tekście paragrafu 12 regulującego odległości od granicy, tak jak paragrafy 13,19,23,36,40,60 i 271-273, których zapisy  mogą wprowadzić inne wymagania.

Wnioskując: w projektowanym budynku odległość ściany z oknami lub drzwiami od granicy działki budowlanej na której zlokalizowany jest ten budynek  nie może być mniejsza niż cztery metry, chyba że Minister Infrastruktury udzieli zgodę na odstępstwo.

Jeśli z uwagi na uwarunkowania na sąsiedniej działce budowlanej ściana wznoszona w odległości trzech metrów od granicy musi być ścianą oddzielenia pożarowego, nie może ona posiadać ani  otworów drzwiowych ani okiennych. Może natomiast posiadać, w  ograniczonej paragrafem 232 ilości, otwory wypełnione przeziernymi  elementami murowanymi niebędącymi oknami, typu luksfer , szkło profilowe, cegła szklana.

 

(MB,MB)


Podstawa prawna:

Dz.U.2015.1422j.t. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


arch. Wojciech Dobrzański,
Koordynator Zespołu Rzeczoznawców
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP


Wróć do wszystkich opinii