partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

Kraków, 8 grudnia 2021 r.

 

Opinia nr ZU 02

Zespołu ds. Urbanistyki

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść problemu:

Dotyczy: pytania o zgodność realizacji drogi dojazdowej poprzez tereny oznaczone symbolem R.5. z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, obowiązującym dla obszaru „Bronowice Małe-Tetmajera” (Uchwała nr LIX/813/12 Rady Miasta Krakowa z dn. 24.10.2012 r.)

 

Opinia Zespołu ds. Urbanistyki

 

Podstawa prawna:

Zgodnie z zapisem w/w MPZP

  • § 15. Zasady przebudowy, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego
  1. Nie wyznacza się miejsc zjazdów z dróg publicznych; niewyznaczone w planie liniami rozgraniczającymi, niezbędne dla poszczególnych inwestycji dojazdy z dostępem do dróg publicznych należy wytyczać w sposób uwzględniający obsługę terenów znajdujących się w sąsiedztwie, z uwzględnieniem możliwości prowadzenia lokalnych sieci uzbrojenia technicznego.
  • § 16. Ustalenia w zakresie przebudowy, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
  1. Określa się zasady obsługi obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej, w dostosowaniu do poszczególnych rodzajów przeznaczenia terenów ustalonych planem.
  2. Jako ogólne zasady dotyczące całego obszaru planu ustala się możliwość:

1) rozbudowy, przebudowy i remontu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obszarze
objętym planem, w tym obsługujących obszar poza jego granicą; w przypadku realizacji ich nowego przebiegu

– dopuszcza się likwidację (odłączenie, rozbiórkę) dotychczasowych odcinków sieci lub urządzeń;

2) lokalizacji nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w Terenach dróg publicznych i w innych terenach, dla których takie dopuszczenie zostało określone w ustaleniach szczegółowych.

  • § 25. 1. Wyznacza się Tereny Rolnicze oznaczone symbolami: R.1, R.2, R.3, R.4, R.5, R.6 z wykluczeniem zabudowy, przeznaczone na:

1) grunty orne;

2) uprawy ogrodnicze;

3) zadrzewienia śródpolne.

2. W granicach wyznaczonych terenów, w zakresie zasad zagospodarowania, ustala się:

1) możliwość lokalizacji urządzeń związanych z melioracją wodną i infrastrukturą techniczną;

2) możliwość utrzymania istniejącej zabudowy zagrodowej i ogrodniczej, z możliwością przebudowy;

3) zakaz lokalizacji ogrodzeń pełnych.

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art.2 ust.13 definiuje pojęcie "uzbrojenia terenu" cyt. "Ilekroć w ustawie jest mowa o "uzbrojeniu terenu" należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia  i przewody, o których mowa w art.143 ust.2 ustawy z dn.21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami.

Treść art.143 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wyjaśnia "Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych."

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2.07.2021 r.
Dz.U. z 20.VII.2021 r. poz. 1326)

Art. 2. 1. Gruntami rolnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty:

1) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne;

Art. 7. 1. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

  1. Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:

1) gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III – wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, z zastrzeżeniem ust. 2a,

2a. Nie wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi przeznaczenie na cele nierolnicze
i nieleśne gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I–III, jeżeli grunty te spełniają łącznie następujące warunki:

1) co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy;

2) położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz
z 2021 r. poz. 11, 234 i 815);

3) położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, z późn. zm. 3)

4) ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią
kilka odrębnych części.

 

Odpowiedź na pytanie:

Analizując zapisy Planu w powiązaniu z obowiązującymi aktami prawa należy stwierdzić, że budowa drogi dojazdowej do projektowanej inwestycji poprzez teren oznaczony w MPZP symbolem R.5 jest zgodna z zapisami tego Planu.

Odrębną kwestią pozostaje możliwość uzyskania pozwolenia na budowę takiego dojazdu, gdyż przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę wymagana jest dla inwestycji na gruntach chronionych – w tym gruntach RIII a – decyzja zezwalająca na wyłączenie tych gruntów z produkcji rolniczej. Decyzje taką wydaje właściwy organ po sprawdzeniu czy w trakcie opracowywania MPZP właściwy Minister wydał zgody na zmianę tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, a takim celem jest budowa drogi dojazdowej.

Tak więc stwierdzić należy, że zaprojektowanie drogi dojazdowej poprzez teren oznaczony symbolem R.5 jest zgodne z zapisami obowiązującego dla tego obszaru MPZP, jednakże w celu jej realizacji, z uwagi na ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych, konieczne jest wcześniejsze uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej zgodnie z obecnie obowiązującą Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

 

Opracowała:
mgr inż. arch. Dorota Verey

               

arch. Marek Tarko

Koordynator Zespołu Urbanistycznego
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP