partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Utworzono 26.01.2021 r.

 

Zespół ds. Legislacji MPOIA RP – zgodnie z założeniami, podejmuje działania mające na celu racjonalizację systemu sterującego procesem inwestycyjnym. Zakres bieżących prac ustala w oparciu o Regulamin, Rada MPOIA RP. Rozpatrywane są zarówno dylematy interpretacyjne, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, jak i kwestie zmian problematycznych regulacji. Polem działań legislacyjnych są pojedyncze przepisy oraz większe segmenty systemu prawnego.

 

Materiały opracowane przez Zespół ds. Legislacji MPOIA RP, po uzyskaniu akceptacji Rady MPOIA RP, przekazywane są do Krajowej Rady Izby Architektów RP – z prośbą o przesłanie do stosownego Ministerstwa.

 

Część z analizowanych zagadnień problemowych, opisywana jest w artykułach publikowanych w czasopiśmie Zawód:Architekt – w cyklu ,,defekty prawa inwestycyjnego’’. Dostęp do nich jest możliwy m.in. od 20.12.2020 r. poprzez zakładkę ,,Zespół ds. Legislacji’’, umieszczoną na stronie internetowej MPOIA.

 

Oprócz kwestii poruszanych w Z:A – w ubiegłych latach Zespół ds. Legislacji zajmował się działaniami na rzecz uracjonalnienia procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę i zawartości projektu podlegającego zatwierdzeniu. W 2011 r., 2013 r., 2014 r., 2015 r., oraz w 2017 r. – poprzez KRIA, kierowano do Ministerstwa kolejno 5 propozycji zmian treści rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Zasadnicze postulaty dotyczyły uproszczenia procedury poprzez ograniczenie objętości dokumentacji składanej w urzędach – do zagadnień istotnych dla społeczeństwa, a więc ochrony wartości publicznych i interesów osób trzecich. Taka koncepcja projektu budowlanego w generalnych zarysach została zaaprobowana i przyjęta w ustawie zmieniającej ustawę Prawo budowlane (Dz.U.2020.471) oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609). Przepisy weszły w życie 19 września 2020 r. Wprowadzone nowe zasady dotyczące poszczególnych części projektu budowlanego, w tym niezatwierdzanego projektu technicznego – w ocenie wielu architektów wymagają jeszcze dopracowania. Prace legislacyjne mające na celu przygotowanie optymalnego modelu ,,projektu budowlanego’’ – prowadzone są nadal w Zespole ds. Legislacji MPOIA RP.

 

Odrębną porcją przepisów, które znalazły się w obszarze zainteresowań Zespołu ds. Legislacji, są paragrafy rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Kluczowe prace dotyczące WT – ogniskują się wokół problematyki definicji pojęć stosowanych w systemie oraz § 12 (odległości od granicy), § 14 (dojścia i dojazdy), § 13 (przesłanianie) i § 60 (nasłonecznienie).

 

Dopracowywany jest model pozwalający wyeliminować obowiązek posługiwania się pojęciem „obszar oddziaływania obiektu” – poprzez wprowadzenie prostej, ryczałtowej zasady pozwalającej regulować relacje przestrzenne obiektów budowlanych względem granicy działki – jako zależne od lokalnego kontekstu przestrzennego oraz od funkcji obiektów i relacji wysokości brył obiektów do ich odległości od granicy (takie zasady obowiązują i sprawdzają się w krajach zachodniej Europy, obowiązywały także w Polsce przedwojennej).

 

Kolejnym zagadnieniem, na którym Zespół ds. Legislacji MPOIA RP koncentruje uwagę – jest reforma systemu planistycznego w Polsce, zainicjowana przez Ministerstwo. Wg ministerialnej wersji z grudnia 2020 r. – zasadnicza zmiana polegać ma na wprowadzaniu na terenie każdej gminy planu ogólnego, w randze aktu prawa miejscowego oraz standardów urbanistycznych. W nawiązaniu do ministerialnej koncepcji reformy – Zespół ds. Legislacji opracowuje autorskie propozycje naprawy systemu planistycznego w Polsce.

 

Rada MPOIA RP