partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

 

Lista kontrolna Procesu Inwestycyjnego

opracowana przez Zespół ds. legislacji
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP
przy współpracy z Wydziałem Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa

 

Lp.

Zagadnienia / Dokumenty

Proces projektowy

Procedura oddania obiektu do użytkowania

Procedura uzyskania pozwolenia na budowę

Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych (Projekt Techniczny)

Do wniosku o pozwolenie na budowę – wynikające z Ustawy oraz lokalizacji, specyfiki obiektu lub zakresu projektu

 Do zatwierdzanego projektu PZT i PAB –wynikające z lokalizacji lub specyfiki obiektu

Oddanie obiektu do użytkowania / zgłoszenia zakończenia budowy

1.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

 

 

 

2.

Umowa urbanistyczna

 

 

 

3.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

4.

Pozwolenie wodnoprawne

 

 

 

5.

Oświadczenie o połączniu z drogą publiczną w przypadku dróg wojewódzkich i krajowych

 

 

 

6.

Decyzja na lokalizację zjazdu

 

 

 

7.

Zezwolenie zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę – jeżeli przedmiotem pozwolenia na budowę jest zjazd

(wynika z wniosku i zakresu projektu)

 

 

 

8.

Decyzja zezwalająca na wycinkę drzew

 

 

 

9.

Pozwolenie konserwatorskie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków lub na terenie wpisanym do rejestru zabytków

 

 

 

 

10.

Uzgodnienie projektu pod względem ochrony pożarowej

 

 

11.

Opinia geotechniczna

 

 

 

12.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

 

 

 

13.

Decyzja zezwalająca na wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

 

 

 

14.

Potwierdzenie zgłoszenia w przypadku realizacji urządzeń infrastruktury technicznej procedurą zgłoszenia

 

 

 

15.

Protokół Narady koordynacyjnej

 

 

 

16.

Ekspertyza konstrukcyjna w przypadku bezpośredniego zbliżenia do budynku lub innej budowli oraz w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbudowy

 

 

 

17.

W przypadku projektowania na terenach zamkniętych – dołączenie postanowienia, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4

 

 

 

18.

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

 

 

 

19.

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

 

 

20.

Opłata skarbowa

 

 

 

21.

Oświadczenie projektanta o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej

 

 

 

22.

Dokumenty do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę z wyjątkiem przypadków określonych w art. 31 PB

 

 

 

23.

Inwentaryzacja geodezyjna – wraz z informacją geodety o zgodności usytuowania obiektów z zatwierdzonym projektem zagospodarowania działki lub terenu lub o odstępstwach od tego projektu

 

 

 

24.

Protokoły badań i sprawdzeń wykonanych przyłączy i instalacji a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych protokół szczelności instalacji gazowej

 

 

 

25.

Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy

 

 

 

26.

Oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów

 

 

 

27.

Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby – uzupełniający opis tych zmian

 

 

 

28.

Zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, o którym mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

 

 

29.

Zaświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej

 

 

 

30.

Projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian nieistotnych

 

 

 

 

  

Lp.

Zagadnienia / Dokumenty

Do zatwierdzanego projektu PZT i PAB -wynikające z warunków zarządcy / zapisów MPZP lub decyzji WZ

1.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w przypadku kolizji z urządzeniami melioracji wodnych

2.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w Kolejowym Zakładzie Uzgadniania (w przypadku ponadnormatywnego zbliżenia do linii kolejowej)

3.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej w przypadku kolizji z istniejącymi sieciami

4.

Uzgodnienie w przypadku objęcia zakresem projektu sieci infrastruktury technicznej

5.

Uzgodnienie z Okręgowym Urzędem Górniczym

6.

Uzgodnienie w przypadku budowy w terenie uzdrowiska

7.

Warunki zarządcy sieci na usuniecie kolizji z istniejącymi sieciami