partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Kraków, 11 lutego 2022 r.

 

Opinia nr ZL-05

Zespołu ds. Legislacji

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść pytania:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa budowlanego (artykuł 36a, ustęp 5, punkt 1) przesunięcie budynku (inną jego lokalizację), jeżeli obszar oddziaływania tego budynku nie wykracza poza działkę (wyznaczony teren inwestycji), a zmiany usytuowania instalacji wewnętrznych poza budynkiem nie wymagają uzgodnień w instytucjach branżowych należy zakwalifikować jako zmianę nieistotną?

 

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) (zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11, Dz.U. z 2020 r. poz. 471)

 

Opinia Zespołu ds. Legislacji: 

Zgodnie z art. 36a.

  1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

1a., 1b., 1c. […]

  1. […]

3., 3a.  […]

  1. (uchylony) 
  2. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:

1) projektu zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany;

2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego dotyczących:

a) powierzchni zabudowy w zakresie przekraczającym 5%, 
b) wysokości, długości lub szerokości w zakresie przekraczającym 2%,
c) liczby kondygnacji; 

3) warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

6) wymagającym uzyskania lub zmiany decyzji, pozwoleń lub uzgodnień, które są wymagane do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub do dokonania zgłoszenia:

a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1–4, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. a, oraz instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d;

7) zmiany źródła ciepła do ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, ze źródła zasilanego paliwem ciekłym, gazowym, odnawialnym źródłem energii lub z sieci ciepłowniczej, na źródło opalane paliwem stałym.

5a. (uchylony) 

5b. Przepisów ust. 5:

1) pkt 1 nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury.
2) […]

  1. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę̨, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, jest obowiązany zamieścić w projekcie zagospodarowania działki lub terenu, lub projekcie architektoniczno-budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis), dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, lub projektu architektoniczno-budowlanego, lub innych warunków decyzji o pozwoleniu na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę oraz ponownego zgłoszenia.

Przywołany artykuł określa, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki (lub terenu) oraz projektu architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę występuje, w przypadku zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany.

W związku z powyższym zmiana lokalizacji budynku względem zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu nie jest zmianą istotną, o ile nie uległ zwiększeniu obszar oddziaływania obiektu poza działkę, na której obiekt budowlany został zaprojektowany. Projektant winien opracować ponownie analizę obszaru oddziaływania obiektu oraz zgodności z wymaganiami zawartymi w zapisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W zakresie zmiany usytuowania instalacji wewnętrznych poza budynkiem zastosowanie ma art. 36a ust. 5b pkt 1, w którym mowa, że kwalifikacji zmian na istotne lub nieistotnie odstąpienie od projektu – nie stosuje się do urządzeń budowlanych oraz małej architektury.

 

(MK) 

arch. Maciej Kubicki

Koordynator Zespołu ds. Legislacji
przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP