partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Kraków, 8 grudnia 2021 r.

 

Opinia nr ZL-03

Zespołu ds. Legislacji

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Treść pytania:

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opinię dot. interpretacji „nowego" rozporządzenia o zawartości pb: jeżeli zakres branży architektonicznej został wyczerpująco przedstawiony w projekcie architektoniczno-budowlanym z uwzględnieniem stopnia skomplikowania robót budowlanych, specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz warunków ochrony ppoż. to czy konieczne jest, mimo wszystko, powtórzenie/kopiowanie jego zawartości w projekcie technicznym? Zgodnie z prezentacją opublikowaną przez Ministerstwo Rozwoju (https://drive.google.com/file/d/1fDT_1ZgbAzzThYuNlKdp9wgI5ZlNu4uZ/view) na str. 13 zapisano, że cyt. „co do zasady projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny obejmuje łącznie zakres dotychczasowego projektu architektoniczno-budowlanego”, zatem powtarzanie „architektury” w projekcie technicznym wydaje się zbędne.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) (zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 11, Dz.U. z 2020 r. poz. 471)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

 

Opinia Zespołu ds. Legislacji:

 • Zawartość poszczególnych elementów projektu budowlanego została określona w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).
 1. 24 Część rysunkowa projektu technicznego zawiera co najmniej:
 • Rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub przekrycia oraz przekroje i elewacje, a dla obiektu liniowego – przekroje poprzeczne i podłużne (profile), przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, niezawarte w części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego konieczne do przedstawienia:
 1. Rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych oraz rozwiązań materiałowych obiektu budowlanego i jego powiązania z podłożem oraz przyległymi obiektami budowlanymi,
 2. Położenia sytuacyjno-wysokościowego i skrajnych parametrów instalacji i urządzeń technologicznych, związanych lub mających wpływ na konstrukcję obiektu budowlanego, funkcjonowanie instalacji i urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania,
 3. Budowli przemysłowych i innych tworzących samonośną całość techniczno-użytkową, jak komin, zbiornik, kolumna rafineryjna, z uwzględnieniem niezbędnych wymiarów, w tym zewnętrznych w rzucie poziomym i pionowym – z nawiązaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnętrznych obiektu budowlanego, w szczególności pomieszczeń, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a także instalacji oraz gabarytów (obrysu) urządzeń technologicznych, o których mowa w lit. b;

 

 • Część rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego jest elementem bazowym do opracowania projektu technicznego. Rysunki z projektu arch.-bud. są podkładami dla projektu konstrukcyjnego oraz projektów instalacyjnych.
 • W części projektu budowlanego jakim jest projekt techniczny dopuszcza się rozwinięcie opracowania architektoniczno-budowlanego np. w formie uszczegółowienia rysunków rzutów, przekrojów, elewacji oraz innych elementów obiektu nie zawartych w części projektu architektoniczno-budowlanego.
 • Nie ma obowiązku powielania w projekcie technicznym elementów dokumentacji już zamieszczonych w projekcie architektoniczno-budowlanym.

 

(MK, GL) 

arch. Maciej Kubicki

Koordynator Zespołu ds. Legislacji

                                                                                                                     przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP