partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol

Informacja w sprawie stosowalności Polskich Norm

 

Zagadnienie stosowalności norm w systemie polskiego prawa inwestycyjnego wiąże się bezpośrednio z kwestią generalnych dyspozycji zawartych w obowiązujących aktach prawnych, wskazanych poniżej.

 

  • Art 5. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) stanowi: Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: (…)

 

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi w Rozdziale III o źródłach prawa – w art. 87:
  1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
  2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

 

  • Art 5. ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 Nr 169 poz. 1386 ze zm.) stanowi:
  1. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.
  2. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.

 

W rozważaniach na temat stosowalności Polskich Norm w procesie inwestycyjnym warto przypomnieć wycofany w 2003 r., nieobowiązujący już, fragment art. 5. ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414) o brzmieniu: Obiekt budowlany należy projektować, budować i utrzymywać zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób zapewniający: (…).

Natomiast odnosząc się do kwestii normy PN-B-10425:2019-09. Kominy – Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania. (Norma zastąpiła normę PN-B-10425:1989.), przytaczam poniżej analizę tego zagadnienia autorstwa Grzegorza Lechowicza.

 

Było:

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły – Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

pkt 3.3.2.1. (...) „Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiącego przeszkodę (zasłonę), dla prawidłowego działania przewodów, ich wyloty powinny znajdować się ponadto: a) ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12 st. w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) dla kominów znajdujących się w odległości od 3 do 10 m od tej przeszkody przy dachach stromych (rys. 4c).

Jest:

PN-B-10425:2019-09 Kominy, Przewody kominowe, spalinowe i wentylacyjne murowane, Wymagania i badania.

pkt  4.4.1 (...) „W przypadku kominów znajdujących się w odległości większej niż 3,00 m od krawędzi przeszkody, wyloty przewodów kominowych powinny znajdować się co najmniej na poziomie płaszczyzny poprowadzonej pod kątem 12 st. od krawędzi przeszkody w dół.”

  

Pominięcie ograniczenia do 10 m zakresu badanej przeszkody powoduje konieczność brania pod uwagę istniejących kominów niskich budynków znacznie odległych od inwestycji.

 

Przykłady zauważone:

  • … w praktyce uniemożliwia to budowę wyższego budynku, a w przypadku, gdzie obowiązujący MPZP nie pozwala na wprowadzanie zabudowy niższej niż 18,0 m, dyskwalifikuje działkę do zabudowy.
  • … stosowanie powyższej normy oznacza zakres oddziaływania budynku wys. 100 m (szkieletor)  r = 285 m, wielkości 25 ha, a dla budynku wys. 212 m (Sky Tower Wrocław)  r = 1002 m, czyli obszar 315 ha, a więc obszar większy, niż zasięg bomby atomowej (20  KTT) 

 

 

arch. Bożena Nieroda
Przewodnicząca Zespołu ds. Legislacji
przy Radzie Małopolskiej OIA RP

 

 

W tej sprawie została również opublikowana opinia Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej OIA RP.