partner strategiczny Okno-pol Al-Tech
partnerzy

 

Opinia Zespołu Legislacji nr ZL-01

przy Radzie Małopolskiej Okręgowej IARP

 

Uwagi do opinii Zespołu Rzeczoznawców nr ZR 188 w sprawie remontu dźwigu

 

Opinia nr ZR 188 Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP została sformułowana w związku z inwestycją wymiany dźwigu zewnętrznego zbudowanego w duszy schodów zewnętrznej klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wpisanym do rejestru zabytków. Organ wydający pozwolenie na budowę określił inwestycję jako przebudowę wskazując na fakt budowy nowego szybu windowego (w miejscu i na fundamencie starego) oraz wybicie nowych otworów w podszybiu i nadszybiu. Pytania skierowane do Zespołu Rzeczoznawców będące podstawą wydania opinii brzmią następująco:

1) Czy wymiana konstrukcji szybu dźwigu powoduje automatycznie zmianę klasyfikacji robót budowlanych z remontu na przebudowę

2)  Czy korekty geometrii otworów szybu stanowią podstawę do stwierdzenia, że inwestycja zmienia parametry użytkowe lub techniczne obiektu budowlanego (budynku).

Prace przy konstrukcji szybu polegają na: „wymianie jego obudowy metodą demontażu starych elementów i montażu nowych, a praca szybu, jak dotychczas,  jest oparta na szkielecie obudowy opartym na istniejącym fundamencie. Nie przewiduje się zmian w statycznym oddziaływaniu szybu na budynek”. Analizując zakres tych robót pod kątem zdefiniowania ich rodzaju należy zważyć, jak słusznie zauważono w opinii, że: „Remont stanowią także roboty budowlane, polegająca nie tylko na naprawianiu oryginalnych elementów istniejących lub dosztukowaniu fragmentów uszkodzonych lecz także na pełnej ich wymianie na nowe, spełniające dotychczasową rolę w obiekcie”. Słuszność takiego poglądu znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie np. wyrok NSA z  z dnia 9 stycznia 2019 r. II OSK 373/17.

O tym, że korekta geometrii otworów szybu nie zmienia parametrów użytkowych ani technicznych obiektu budowlanego przekonuje teza zawarta w opinii ZR: Za dopuszczalne natomiast należy uznać niewielkie zmiany geometrii wynikające z odmienności wyrobów budowlanych użytych podczas odtwarzania elementów, o ile tylko modyfikacja gabarytów nie wpływa na wymagane przepisami parametry funkcjonalne obiektu. Jeżeli użycie innych niż w pierwowzorze wyrobów budowlanych w obudowie urządzenia nie zmienia w budynku jego statyki, parametrów pożarowych, akustycznych, termicznych itp. to modyfikację, wynikającą z dostosowania do wymogów urządzenia nie należy interpretować jako zmianę parametrów technicznych samego obiektu budowlanego. Potwierdzeniem słuszności tego zwięzłego wywodu jest wyrok NSA z dnia 4 marca 2010 r. II OSK 493/09 W jego uzasadnieniu znajdujemy: Art. 3 ust. 7a ustawy – Prawo budowlane. Przepis ten zawiera ustawową definicję „przebudowy" stanowiąc, że należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego. Definicja ta w istocie nie wyjaśnia, co obejmuje „przebudowa"; nie objaśniono bowiem, co należy rozumieć przez „zmianę parametrów użytkowych lub technicznych" istniejącego obiektu. Przy takiej „definicji" należy sięgnąć do językowej wykładni tych pojęć. W słowniku języka polskiego parametr, to wielkość charakteryzująca materiał lub element z punktu widzenia jego przydatności (T. II, str. 602, Wydawnictwo Naukowe PWN, Wyd. IX). Pozwala to na stwierdzenie, że parametrem użytkowym i technicznym będą wszelkie wielkości, wyrażane w jednostkach miary czy też wagi elementów użytkowych. Powyższe stanowisko pozwala w pełni zgodzić się z konkluzją zawartą w opinii ZR: Nie przewiduje się zmian w statycznym oddziaływaniu szybu na budynek. Roboty budowlane są przewidywane w duszy schodów, poza przestrzenią komunikacyjną a zatem nie mają wpływy na parametry użytkowe budynku. Parametry funkcjonalne urządzenia, w tym ilość przystanków i wysokość podnoszenia, także nie ulegają zmianie.

Obliczenia statyczne wykonane zgodnie ze współczesnymi normami potwierdzają bezpieczeństwo ludzi i mienia. Jak wynika z powyższego projektowane roboty nie wprowadzają zmiany parametrów technicznych i użytkowych w obiekcie. Prace odtwarzają stan pierwotny i przywracają bezpieczne działanie urządzenia technicznego niezbędnego  do funkcjonowania budynku mieszkalnego. Zgodnie z powyższym nie istnieją racjonalne przesłanki przemawiające za zakwalifikowaniem inwestycji w inny sposób niż remont.

 

arch. Bożena Nieroda
Przewodnicząca Zespołu ds. Legislacji
przy Radzie Małopolskiej OIA RP


opracowanie opinii: dr inż. arch. Paweł Chwastek

Zespół Legislacji przy Radzie MPOIA RP

 

Opinia nr ZR 188 Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP