partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol Okno-pol Okno-pol Okno-pol

 

MPOIA RP przygotowuje obecnie materiały pokonferencyjne.

Konferencja poświęcona była problemom polskich uzdrowisk górskich i podgórskich w kontekście uwarunkowań środowiskowych, planowania przestrzennego, zmian legislacyjnych, specyfiki funkcjonowania oraz perspektyw rozwojowych.

W konferencji uczestniczyło około 90 osób. Byli to przedstawiciele samorządów zawodowych (architekci, urbaniści), samorządów terytorialnych a także przedstawiciele przedsiębiorstw uzdrowiskowych oraz organizacji i instytucji zajmujących się problematyką uzdrowiskową.

 

Obrady przebiegały w trzech blokach tematycznych:

 

A. „Rozwój przestrzenny uzdrowisk. Ład przestrzenny, uwarunkowania rozwoju”.

Blok prowadził: Jan Golba – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Burmistrz Muszyny.

W ramach bloku A, referaty wygłosili:

 • prof. Elżbieta Węcławowicz - Bilska (architekt, Dyrektor InstytutuProjektowania Miast i Regionów PK)
 • Janusz Korzeń (architekt, Redaktor Naczelny Przeglądu Urbanistycznego)
 • Maria Modzelewska (architekt, Biuro Urbanistyczne Maria Modzelewska)
 • Jan Golba (Burmistrz Muszyny Zdroju, Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP)

 

B. „Inwestycje w uzdrowisku. Uwarunkowania”.

Blok prowadzili: Piotr Gadomski (KRIA i KL), Marek Tarko (MpOIA)

W ramach bloku B, referaty wygłosili:

 • Lucyna Rajchel oraz Mariusz Czop (Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej WGGiOŚ AGH)
 • Piotr Gadomski (architekt, członek Krajowej Rady Izby Architektów RP, przewodniczący Komisji ds Legislacji)
 • Marek Tarko (architekt, Pracownia Projektowa TARKO, członek Komisji Kwalifikacyjnej MpOIA)
 • Andrzej Orliński (architekt, Biuro Architektoniczne OP ARCHITEKTEN ZT GmbH; członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Wiedeńskiej Architektenkammer)
 • pod nieobecność przedstawiciela Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odczytano tekst prezentacji MTBiGM zawierającej założenia do nowelizacji prawa budowlanego.
 

C. „Gospodarka i prywatyzacja a jakość przestrzeni”.

Blok prowadził: dr Dariusz Reśko, Burmistrz Krynicy-Zdroju

W ramach bloku C referaty wygłosili:

 • Krzysztof Mańkowski (Prezes Uzdrowiska Szczawnica S.A., prawnuk hr. Adama Stadnickiego, Prezes Firmy Thermaleo sp. z o.o., reprezentującej spadkobierców Adama Stadnickiego)
 • Dariusz Reśko (Burmistrz Krynicy – Zdroju)
 • Wojciech Farbaniec (Burmistrz Rymanowa - Zdroju)

 

Konferencja rozpoczęła się od sentymentalnego referatu przygotowanego przez Bożenę Nierodę „Fenomen uzdrowisk w ujęciu historycznym”. W sposób bardzo syntetyczny zostały ukazane uwarunkowania, dzięki którym uzdrowiska w wieku XIX i w okresie międzywojennym XX w tak szybko się rozwijały jednocześnie zachowując ład przestrzenny, tworzący niepowtarzalny klimat. To wszystko było możliwe dzięki dobremu, racjonalnemu prawu oraz dzięki postawieniu na rozwój komunikacji. Warto w tym miejscu przypomnieć, że od 1933 r. na trasie: Kraków-Zakopane i Kraków-Krynica – kursował pojazd szynowy „Torpeda Podhalańska”, który to pojazd zabierał 74 osoby i trasę pomiędzy Krakowem a Zakopanem mógł pokonać w dwie godziny i 18 minut. Zapis prawa mówiący o tym, „iż przy sporządzaniu planów zabudowania powinny być uwzględnione wymogi estetyczne wyglądu miejscowości i jej części, a odrębny właściwy osiedlu lub części tegoż charakter zabudowania powinien być zachowany” (art. 20 Rozporządzenie Prezydenta RP z 1928 o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli) to zapis dotyczący fizjonomii nie tylko uzdrowisk, ale wszystkich miejscowości i osiedli. Niestety, we współczesnych przepisach dotyczących kształtowania przestrzeni przepis taki nie funkcjonuje.

Prelegenci wygłaszając bardzo merytoryczne i niezwykle interesujące referaty ze względu na restrykcje czasowe z konieczności niejednokrotnie musieli się ograniczyć jedynie do zasygnalizowania tematów. Na tle polskich problemów związanych z koniecznością realizacji prawa stanowionego na szczeblu państwowym, ciekawym przykładem jest zaprezentowany przez arch. Andrzeja Orlińskiego model austriacki, gdzie prawo budowlane oraz planowanie przestrzenne jest stanowione odrębnie dla każdego z 9 województw. Być może jest to model do naśladowania.

Po każdym bloku rozwijała się ożywiona dyskusja, w wyniku, której zostały sformułowane robocze wnioski, które po szczegółowym opracowaniu zostaną skierowane do instytucji oraz osób odpowiedzialnych za kształtowanie prawa – m.in. do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, do Ministerstwa Zdrowia, do Ministerstwa Środowiska, do Marszałka Sejmu oraz do Posłów RP.

Debata prowadzona w szerszym gronie niż środowisko zawodowo związane z procesem inwestycyjnym była bardzo merytoryczna i owocna. Okazało się, że możemy być partnerami w dążeniu do zmian prawa na bardziej racjonalne. Uczestnicy konferencji wyrazili wolę kontynuowania w przyszłości dyskusji o problemach dotyczących kształtowania przestrzeni, inwestycji, problemach gospodarczych w formule przyjętej dla tej Konferencji.

 

Artykuł o konferencji w portalu Sadeczanin.info

 

Filmy nagrane przez Sądecką Telewizję Internetową:

 

 

 

(AS)