partner strategiczny Okno-pol
partnerzy Okno-pol         Okno-pol     Okno-pol


I. Treść dotycząca danych do zamieszczenia na planszy

1. Nazwa obiektu

2. Informacja o autorach: architekci, współpracownicy

3. Nazwa, adres, strona www biura projektowego

II. Informacje i oświadczenia dotyczące zgłaszającego obiekt na wystawę
Osoba zgłaszająca obiekt na wystawę jest odpowiedzialna za:

a) treść przekazanych danych i materiałów informacyjnych

b) weryfikację danych i zatwierdzenie końcowej formy planszy.

Oświadczenie zgłaszającego obiekt.

Zgłaszając obiekt do wystawy Architekci Małopolski 2021 oświadczam, że posiadam upoważnienie do reprezentowania autorów działa w zakresie przekazania Organizatorowi wystawy praw do korzystania z materiałów dotyczących zgłoszonego obiektu w działań związanych z realizacją wystawy. Oświadczam również, że wykorzystanie materiałów dotyczących zgłoszonego obiektu nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora wystawy, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich.

Zgłaszający obiekt do wystawy Architekci Małopolski 2021, działając w imieniu autorów akceptuje warunki prezentacji obiektów w ramach wystawy i działań związanych z wystawą, a także wyraża zgodę na:

a) publikowanie materiałów dotyczących dzieła w ramach działań związanych z organizowaniem wystaw, realizacją publikacji, prezentacji w mediach elektronicznych (www, FB) oraz tradycyjnych (prasa) wystawą. Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo oraz nieodpłatna.

b) wprowadzanie materiałów dotyczących prezentowanego obiektu na wystawie do pamięci elektronicznej, rozpowszechniania na nośnikach elektronicznych i drukowanych

c) wykorzystywanie materiałów zgłoszonych na wystawę do działań informacyjnych i promocyjnych,

Imię, nazwisko

Nr członkowski Izby

Adres

Kontakt telefoniczny i mailowy

Data i podpis osoby odpowiedzialnej – zgłaszającej obiekt.

Plansza

Wymagany format to jpg, maksymalna wielkość zdjęć to 100MB